czwartek, 30 lipca 2020

Europejskie portfolio językowe - katalizator zmian w sposobie myślenia o uczeniu się języków obcych

 

Wprowadzenie Europejskiego portfolio językowego (EPJ) jako narzędzia pracy na lekcjach języków obcych wpisane jest w nasz Europejski Plan Rozwojowy Szkoły (EPRS) i stanowi jeden z kluczowych elementów naszego projektu edukacyjnego, który właśnie finalizujemy. 

EPRS zrodził się z rzeczywistych potrzeb uczniów i uwag przekazywanych Dyrekcji i nauczycielom. Mamy nadzieję, że proponowane przez nas rozwiązania wkrótce będą przynosić oczekiwane rezultaty. Niezmiennie będziemy też Państwu wdzięczni za wszelkie uwagi i propozycje zmian. Jesteśmy zorientowani na szeroką współpracę z Państwem w kształtowaniu dobrych praktych dydaktycznych. Zapewniamy środowisko sprzyjające autonomii ucznia i pragniemy wspólnie z Państwem decydować o kierunkach edukacji. 

Na początek kilka słów o koncepcji pracy w oparciu o Portfolio (EPJ), a później o wykorzystaniu tego narzędzia w rozwiązywaniu najczęstszych problemów towarzyszących uczeniu się  języków obcych. Na końcu podaję propozycję praktycznego wykorzystania EPJ jako narzędzia samooceny i poszerzania autonomii ucznia. 


Europejskie Portfolio Językowe (EPJ) jest dokumentem mającym na celu wspieranie autonomii ucznia w procesie uczenia się języków obcych i poznawania innych kultur.
Uczący się języków notuje i dokumentuje w nim  swoje doświadczenia zebrane w trakcie uczenia się.
W EPJ  jest miejsce na refleksję na temat przebiegu procesu poznawania  języków  i kultur.
W Europejskim portfolio językowym umieszczamy informacje na temat nauki języków obcych, które znamy.
EPJ ma trzy części:
Paszport Językowy prezentuje profil językowy oraz bilans doświadczeń interkulturowych jego posiadacza.
Biografia językowa to osobisty zapis wydarzeń związanych z nauką języków i także osobista refleksja ucznia na temat własnych strategii uczenia się oraz potrzeb i celów nauki.
Dossier to wybór prac i dokumentów autora EPJ.
Źródło: Europejskie Portfolio Językowe | informacje i materiały dla nauczycieli i uczniów

Jakie zastosowanie może mieć EPJ w naszej rzeczywistości szkolnej? 


Konsultacje z Rodzicami/Opiekunami, rozmowy z uczniami, obserwacje nauczycieli ujawniły kilka powtarzających się problemów/wyzwań doświadczanych w trakcie uczenia się języka obcego. Oto kilka z nich:

 • brak oceny opisowej lub informacji zwrotnej; uczeń uzyskuje ocenę ze sprawdzianu, która niewiele mówi mu o tym, nad czym musi jeszcze pracować, jakie umiejętności wymagają udoskonalenia, dziecko wie tylko, że napisało sprawdzian słabo;
 • wątpliwości Rodziców/Opiekunów, czy oceny odzwierciedlają faktyczny stan wiedzy (oceny są wysokie, ale Rodzice/Opiekunowie nie są w stanie zweryfikować umiejętności dzieci);
 • nadmierna/niedostateczna ilość zadawanych zadań domowych;
 • nauczyciel często nie jest w stanie sprawdzić każdemu uczniowi zadanie domowe, a uczniowie nie zawsze potrafią skupić się w trakcie omawiania zadania domowego lub potrzebują więcej czasu na poprawienie popełnionych błędów;
 • uczeń wymaga zindywidualizowanego podejścia (omawiane zagadnienia w klasie są dla niego zbyt trudne lub zbyt łatwe);
 • uczniowie nie wiedzą o istnieniu różnorodnych narzędzi do nauki języka obcego i strategii uczenia się;
 • uczniowie nie korzystają w domu ze wszystkich komponentów kursu (platformy eDesk, MyEnglishLab);
 • uczniowie nie podejmują prób uczenia się języka obcego poza szkołą;
 • uczniowie nie angażują się w podejmowanie decyzji dotyczących wyboru tematyki zajęć;
 • nieznajomość  wymagań edukacyjnych na określonych etapach nauczania języka obcego (uczeń nie wie, co powinien umieć na końcowym etapie nauki w szkole podstawowej);
 • niepewność własnych umiejętności (uczeń nie potrafi określić, jakie umiejętności posiada, nad czym powinien poćwiczyć, jakie następne cele powinien obrać);
 • niepewność (wyrażana przez Rodziców/Opiekunów), czy dzieci zdołają opanować umiejętności wymagane na Egzaminie Ósmoklasisty;
 • brak w ofercie edukacyjnej szkoły drugiego języka obcego, którym uczeń jest zainteresowany;
 • brak zainteresowania poznawaniem innych języków obcych i kultur;
 • brak kontaktu z innymi kulturami.

W obszernej literaturze dotyczącej EPJ deficyt przejrzystych wytycznych dla nauczycieli i dobrych praktyk skutkuje tym, że wykorzystanie EPJ w polskiej szkole należy do rzadkości, potencjał uczniów pozostaje nie w pełni dostrzeżony, a jeszcze mniej udaje się go aktywizować. Piszę to ze świadomością, że już coraz lepiej młodzi Polacy wypadają na tle innych nacji europejskich jeżeli chodzi o biegłość posługiwania się językami obcymi, a być może nawet pojęcia nie mieli o istnieniu EPJ, jednak swój sukces zawdzięczają temu, że w nauce języków obcych stosowali strategie wpisujące się w koncepcję EPJ. Nie jest możliwe osiągnięcie pozytywnych rezultatów w nauce języków obcych bez spełnienia pewnych warunków, które jasno określa EPJ:

 • znam moje umiejętności i wiem, do czego zmierzam;
 • działam w oparciu o dobrze przemyślany plan określający moje cele i wszelkie środki, które mają mnie do tego celu doprowadzić;
 • wiem, z którymi narzędziami do nauki pracuje mi się łatwiej, przyjemniej i skuteczniej;
 • sam decyduję o moich celach i narzędziach, które te cele pomogą mi osiągnąć;
 • uczę się języków, bo widzę w tej nauce sens;
 • moje umiejętności językowe chcę zweryfikować poprzez oficjalny egzamin i uzyskać certyfikat (np. DELE z hiszpańskiego, FCE z angielskiego);
 • upatruję możliwości komunikowania się w języku obcym z jego rodzimymi użytkownikami;
 • sprawia mi radość obcowanie z kulturą języka którego się uczę;


Obszerna dokumentacja składającą się na Portfolio (Rada Europy wprowadziła wzór, a poszczególne kraje opracowały własne wersje; obecne wydanie polskie ma 62 strony) może zniechęcić nauczyciela do wykorzystania go w pracy z uczniami. Są też wątpliwości. Drukowanie wszystkich stron to jednak duże przedsięwzięcie. Czy nie lepiej będzie opracować dla uczniów inną wersję dostosowaną do ich potrzeb? Jak zorganizować czas na lekcji, aby wprowadzać Portfolio i jednocześnie uwzględnić plan dydaktyczny? 
Projekt obarczony podobnymi wyzwaniami byłby skazany na niepowodzenie, gdyby nie to, że do koncepcji EPJ bezpośrednio nawiązuje Nowa Podstawa Programowa (NPP), a ta z kolei decyduje o treści podręczników do nauczania języków obcych i zobowiązuje nauczyciela nie tylko do wsparcia ucznia w dokonywaniu właściwej samooceny, ale także do udzielenia uczniom pomocy w poszukiwaniu sposobów udoskonalających kompetencje językowe. Nie sposób zignorować EPJ na lekcjach języka obcego i nie docenić korzyści wynikających z jego zastosowania, gdyż przede wszystkim monitoruje realizację NPP, ułatwia określanie zasad współpracy na zajęciach pomiędzy nauczycielem i uczniami, pomaga w tworzeniu systemu oceniania kompetencji językowych i właściwym zdiagnozowaniu potrzeb ucznia.


Portfolio a Europejski System Opisu Kształcenia JęzykowegoRada Europy opracowała także Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, który określa stopień znajomości języka obcego w zakresie mówienia, słuchania, czytania i pisania. Najniższy stopień opanowania tych kluczowych umiejętności charakteryzuje początkującego naukę języka, a materiały dydaktyczne dla uczących się języka na tym poziomie opatrzone są symbolem A1. System oceniania z języka obcego uwzględnia wytyczne EPJ co do zakresu opanowania kluczowych umiejętności. NPP zakłada, że uczniowie kończą szkołę podstawową ze znajomością pierwszego języka obcego na poziomie B1 w zakresie receptywnych kompetencji językowych (słuchanie/czytanie) oraz A2 w odniesieniu do kompetencji produktywnych (mówienie/pisanie). Natomiast absolwenci ósmych klas mają się wykazać znajomością drugiego języka obcego na poziomie A1+.  Podniesiona przez MEN poprzeczka w edukacji języków obcych wymaga podjęcia innowacyjnych działań, by uczniowie mogli z powodzeniem potwierdzić swoją biegłość językową. Droga do sukcesu musi być dobrze przemyślana.

Na początek warto cały czas uczniom uzmysłowić, że każda lekcja ma określone cele i jednocześnie zachęcać, by samodzielnie dokonywali samooceny własnych umiejętności. Uczniowie mogą w zeszytach po każdej zakończonej lekcji lub zakończonym rozdziale książki zapisywać zdania zaczynające się od I can… , co będzie dokumentować ich postępy.

Zdecydowanie większy komfort psychiczny zapewnia dziecku informacja, że już coś potrafi, niż taka, która wytyka braki.  Nacisk, który kładzie EPJ na dostrzeganie własnych osiągnięć, pozwala pozytywnie spojrzeć na naukę języka obcego, motywuje do dalszego doskonalenia się i poszerzania kompetencji.

W przypadku uzyskania słabej oceny, brak informacji zwrotnej na temat obszaru wymagającego powtórki nie mobilizuje do podejmowania kroków naprawczych. 

Warto zachęcić wtedy ucznia, aby w zeszycie pod lekcją omawiającą zagadnienia, z którymi ma jeszcze trudności napisał “jeszcze ćwiczę” lub “to jest mój cel”.


Dossier ucznia 


Dossier ucznia, trzeci element EPJ idealnie powinien sprawdzić się pod koniec roku szkolnego, kiedy oceny są już wystawione, a uczniom brakuje mobilizacji do pracy. Dossier  ma dopingować autora Portfolio w gromadzeniu materiałów zaświadczających o jego kompetencjach i osiągnięciach. To nie jest miejsce wyłącznie na dyplomy, certyfikaty językowe. W Dossier znajdzie się sprawdzian, wypracowanie, czy jakakolwiek praca, z której uczniowie czują się szczególnie dumni. To jest też miejsce na pracę, którą trzeba było poprawić i jeszcze raz przepisać. Nic nie działa tak mobilizująco, jak własne sukcesy. 


Ewaluacja postępów uczniów w trakcie zdalnego nauczania 


Doświadczenia z okresu zdalnego nauczania potwierdzają potrzebę wspierania uczniów w podejmowaniu krytycznej analizy własnych umiejętności i wyznaczaniu następnych celów. Czy zdecydowanie lepsze wyniki testów napisanych w trybie nauczania zdalnego faktycznie odzwierciedlają kompetencje językowe uczniów? Czy są pewne obszary, do których uczniowie przywiązywali mniejszą wagę ze względu na specyfikę zdalnego nauczania? Przeprowadzenie lekcji w czasie rzeczywistym na edukacyjnych platformach  cyfrowych, takich jak eTwinning czy Classroom daje możliwość nauczycielowi większej kontroli postępów pracy uczniów, szczególnie w zakresie umiejętności pisania. Nauczyciel może poprosić uczniów, aby odpowiadali w komentarzach pod lekcją na pytania, co pozwala na większą interakcję, niż jest to możliwe w normalnych warunkach szkolnych. Dzięki dostępowi do edytowanego przez ucznia dokumentu,nauczyciel udziela szybkiej informacji zwrotnej na lekcji, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w pracy z większą grupą. Z kolei  nagrywanie swojej wypowiedzi (na platformie ClassDojo) zapewnia systematyczne doskonalenie mowy. Gromadzenie  przez uczniów na platformach cyfrowych wszelkich prac związanych z ich postępami wpisuje się w koncepcję EPJ. Uczeń tworzy dla siebie własną przestrzeń rozwoju przy życzliwym wsparciu nauczyciela i umiejętnym wykorzystaniu technologii cyfrowych. Konieczność oparcia się na nowoczesnych narzędziach edukacyjnych w trakcie zdalnego nauczania zdecydowanie ułatwiła nam wprowadzenie EPJ do nauczania języków obcych. Żywimy nadzieję, że sprawne wykorzystanie EPJ przyniesie lepsze efekty w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. 

Autor: Deotyma Talaga
środa, 1 lipca 2020

Odkrycie Ameryki - lekcja języka hiszpańskiego

ODKRYCIE AMERYKI - scenariusz lekcji


(Inscenizacja miała miejsce na scenie w szkolnej auli podczas Konkursu Misyjnego dla uczniów ze szkół podstawowych z gminy Wadowice. Uczniowie z czwartej klasy przygotowywali się do inscenizacji na lekcjach języka hiszpańskiego i historii, a scenariusz został opracowany na lekcjach hiszpańskiego przez gimnazjalistów. Narrator czyta w języku polskim, dialogi podane są w języku hiszpańskim, tłumaczenie kursywą. Celem zajęć jest wprowadzenie prostych zwrotów w języku hiszpańskim, ćwiczenie poprawnej wymowy i intonacji, doskonalenie ruchu scenicznego, ćwiczenie publicznych wystąpień, rozwijanie umiejętności interakcji z publicznością oraz utrwalenie wiedzy historycznej z zakresu przewidzianego w podstawie programowej. Do przedstawienia wykorzystano kostiumy i rekwizyty z wcześniejszych wystąpień teatralnych oraz materiały przyniesione przez uczniów.)

Narrator:  Krzysztof Kolumb, odkrywca Ameryki, urodził się 25 sierpnia lub 31 października 1451r. w Genui. Zmarł 20 maja w Valladolid. podczas czterech swoich wypraw dowodził na trzech okrętach:
-Santa Maria,
-Nina
-Pinta. (W trakcie czytania Kolumb wychodzi na scenę, kłania się, statki są po kolei wyświetlane)
Narrator: Uważał, że droga morska do Indii istnieje.
Kolumb: (Mówi z całym przekonaniem) ¡Sí, se puede! ¡La encontraré! Można to zrobić! Znajdę ją! 

Narrator: Lecz niestety nie miał na to pieniędzy.
Kolumb:  (Kolumb zrezygnowany rozkłada ręce) No tengo dinero. Nie mam pieniędzy.
Narrator: Gdy w Portugalii nie dostał pieniędzy (pokazuje na mapie Portugalię), kolejnym planem była Hiszpania.
(Izabela i Ferdynand wchodzą siadają na tronach, podchodzi Kolumb, kłania się, składa ręce w błagalnym geście)
 Kolumb:  ¡Por favor! Proszę!
Izabela: ¿Quizas mañana? Może jutro?
(Kolumb kłania się i odchodzi zrezygnowany, za chwilę znowu wraca i staje przed królem i królową)
Kolumb:  ¡Por favor! Proszę!
Ferdynand: Lo siento. No tenemos dinero. Przykro nam. Nie mamy pieniędzy.
Narrator: Po wielu latach zabiegów udało mu się przekonać hiszpańską królową Izabelę Kastylijską  i króla Ferdynanda Aragońskiego do sfinansowania jego wyprawy.

(Ponownie kłania się przed królem i królową i prosi)
Kolumb: ¡Por favor! ¡Dame dinero! Proszę, daj pieniądze!
Izabela: ¡Vale, empieza tu viaje! W porządku, zaczynaj swoją podróż!
Ferdynand:  ¡Haz tu trabajo! Czyń swoją powinność! 
Kolumb:  ¡Gracias a su majestad! Dziękuję wasza wysokość. (Kłania się)
( Król i Królowa schodzą, kurtyna się rozsuwa, wyświetla się okręt, Kolumb zasiada)
Narrator: Na wody Oceanu Atlantyckiego wyruszył 12 października 1492r. na pokładzie Santa Marii odbył swą pierwszą wyprawę. Z Krzysztofem  Kolumbem na statku płynęli: kapitan statku (Kapitan wchodzi )
Kapitan:   ¡Hola, soy capitán!   Witajcie! Jestem kapitanem! (siada w okręcie)
Narrator: Wchodzą lekarze.
Lekarz: Soy médico, ¿Alguien quiere ser examinado? Jestem lekarzem. Zbadać kogoś? (dosiada się do kapitana)
Narrator: Rzemieślnicy. (wchodzą z młotkami  i dosiadają się do reszty)
Narrator: Księża (wchodzi)
Ksiądz:  ¡Vamos en paz! Płyńmy w pokoju! (dosiada się)
Narrator: I żołnierze (wchodzą żołnierze. Wszyscy udają, że płyną, kiwając się z boku na bok, ktoś staje przed publicznością i mówi:
X: Yo no soy marinero.  (każe widowni powtórzyć)
X:    Soy capitán. (każe widowni powtórzyć)
X: Yo no soy marinero, soy capitán. (każe widowni powtórzyć)

Soy capitán, soy capitán.

 Gramy  „La Bambę” widownia zachęcana jest do śpiewania refrenu.

(Wszyscy na pokładzie tańczą i śpiewają, kiedy muzyka milknie załoga statku schodzi ze sceny)
Narrator: Gdy dobił do lądu był przekonany, iż dotarł do Indii.
(Kurtyna się rozsuwa, na scenie stoi Kolumb z żołnierzami na koniach z mieczami, obok armaty)

Kolumb:  ¡Hemos llegado!   ¡Estamos en la India. Przybyliśmy, jesteśmy w Indiach!
Żołnierz: ¡Vamos a echar una ojeada alrededor! Chodźmy się rozejrzeć! (Schodzą ze sceny, podchodzą do kilku osób z widowni i witają się:  ¡Hola!   ¿Cómo estás?  (Inni mówią:  ¿Qué tal? albo Me llamo … y ¿cómo te llamas? )
(Nagle zjawiają się tubylcy, biegają w kółko, krzyczą groźnie. Kolumb pokojowo podnosi ręce)
Kolumb: ¡Basta ya!  ¡Para!   Dosyć! Przestańcie!
(Tubylcy uciekają)

Narrator: Załoga Kolumba przywiozła z Ameryki …

Wchodzą kolejno osoby na scenę, pokazują rekwizyty. Narrator podaje nazwę w języku polskim, a wchodzący na scenę aktorzy tłumaczą na język hiszpański:

Bataty Batatas
Pomidory Tomates
Kakao Cacao
Kukurydzę El maíz
Srebro Plata
Złoto Oro
Kamienie szlachetne Piedras preciosas

(Kurtyna zasuwa się)

Narrator: Dopiero po jego śmierci udowodniono, że odkrył nowe lądy. Te lądy nazwano AMERYKĄ na cześć innego żeglarza Amerigo Vespucciego, który zbadał i opisał te terytoria.
Droga morska do Indii istnieje!


Urozmaicenie metod nauczania - CLIL W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Tekst: M.Esveld-GotkiewiczCLIL W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Elementy CLIL:  Adresatami są uczniowie klas 1-7 oraz zerówka. Elementy CLIL realizujemy w naszej szkole już trzeci rok. Zajęcia z CLIL odbywają się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej lub konwersacyjnej, raz w tygodniu.

Niniejsza metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) ma na celu zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu, co stanowi innowacyjne podejście do nauki języka obcego.
Ma ona zachęcać, stymulować i motywować uczniów do poszerzania swojej wiedzy z języka angielskiego, systematycznego uczenia się słownictwa i jego utrwalania.
Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu różni się od zwykłej nauki języka obcego przede wszystkim tym, że w tej metodzie uczniowie poznają język żeby móc się uczyć innych przedmiotów, a nie języka, który „kiedyś na pewno się przyda”. Uczniowie uczą się języka obcego „przy okazji” i jest on im potrzebny „tu i teraz” przede wszystkim widać to na zajęciach z konwersacji, gdzie poruszane są różne tematy z życia codziennego. Lekcje prowadzone w ten sposób będą bardziej urozmaicone, a wykorzystanie różnorodnych materiałów anglojęzycznych umożliwi uczniom poznawać treści przedmiotu w języku obcym. Dzięki czemu uczniowie zetkną z językiem angielskim stosowanym jak już wcześniej wspomniałam w życiu codziennym.

Motywacja wprowadzenia metody zintegrowanego nauczania:
Nauczanie metodą CLIL jest efektem naszego uczestnictwa w projekcie Erasmus+ „Mobilność Kadry Edukacyjnej”, który obejmował wyjazd na Maltę do szkoły eti (executive training instytut) i udział w kursie metodycznym „CLIL – Methodology & ICT Tools for Teachers working with CLIL”. Głównym celem wyjazdu na mobilności wymienione powyżej było poznanie nowych metod pracy na lekcjach języka angielskiego i zastosowanie wybranych narzędzi w pracy z uczniami. Innowacja jest  wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym.
 Na podstawie kilkuletnich obserwacji uczniów i analizy osiągnięć w nauce zauważyłam, że największym problemem dla nich jest skuteczne uczenie się nowego słownictwa, co jest podstawowym warunkiem sprawnej komunikacji w języku obcym.  Zatem głównym motywem opracowania i wprowadzenia metody CLIL jest  zwiększenie skuteczności uczenia się języka angielskiego, ułatwienie uczniom przyswajania i utrwalania nowego słownictwa oraz uatrakcyjnienie nauczania języka angielskiego z punktu widzenia młodego człowieka.

Opis metody zintegrowanego nauczania

Wprowadzenie  metody CLIL jest podyktowane potrzebą ułatwienia uczniom przyswajania i utrwalania nowego słownictwa z języka angielskiego, rozwijania ich umiejętności komunikacji w tym języku.

Założenia ogólne
1.       Metoda CLIL skierowana jest do wszystkich uczniów
2.       Główne założenia:
- wykorzystanie narzędzi internetowych – stron i aplikacji przydatnych w nauczaniu języka angielskiego,
 - zapoznanie uczniów z narzędziami internetowymi ułatwiającymi naukę i utrwalanie słownictwa,
 - wdrożenie pracy metodą aktywną poprzez budowanie dialogu , podtrzymywaniu konwersacji, rozwijaniu konwersacji.
Nauczyciele języków obcych stosują żywy język obcy na zajęciach, przygotowują także lekcję z zastosowaniem aplikacji internetowych, platform edukacyjnych służących do nauki języka angielskiego. Znajomość platform edukacyjnych poznanych na kursie na Malcie bardzo pomógł nam powtarzać słownictwo i gramatykę podczas nauki zdalnej spowodowanej przez pandemię Covid. W trakcie pracy na lekcjach wykorzystywane są następujące aplikacje i strony internetowe:

https://learningapps.org/ - utrwalanie konstrukcji gramatycznych i słownictwa,
https://wordwall.net/pl - utrwalanie słownictwa i gramatyki
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/news-report - ćwiczenie rozumienia ze słuchu, poprawnej wymowy,
https://kahoot.it/ - tworzenie quizów.

Osiągnięcia


Uczniowie zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, wykorzystują możliwości jakie dają aplikacje internetowe do nauki języków, poszerzają swoją wiedzę, poprawiają komunikację w języku angielskim, zwiększają pewność siebie w posługiwaniu się językiem obcym.


"Podróż do Hiszpanii" - scenariusz lekcji z edukacji wczesnoszkolnej w klasie III


Scenariusz lekcji z edukacji wczesnoszkolnej w klasie III


Temat: „Podróż do Hiszpanii”- poznanie europejskiego kraju na podstawie ilustracji, prezentacji multimedialnej i fragmentów nagrań filmowych. Zabawy ruchowe, taneczne i plastyczne związane z hiszpańską kulturą i sztuką. 
Cele główne :
- rozbudzanie zainteresowania życiem, kulturą i językiem mieszkańców Hiszpanii;
-zapoznanie z położeniem Hiszpanii w Europie;
- poznanie kilku słów w języku hiszpańskim;

Cele operacyjne: 

Uczeń:
 - rozpoznaje flagę Hiszpanii wśród innych flag;
- zapamiętuje nazwę stolicy Hiszpanii;
- kojarzy „torreadora” i „corridę” z Hiszpanią;
- bierze udział w zabawach i przestrzega ich reguł;
- potrafi dokończyć malowanie obrazu;

Metody pracy:
- słowne;
-oglądowe
-aktywizujące
                       
Formy pracy:
- zbiorowa jednolita;
- indywidualna jednolita i zróżnicowana

Środki dydaktyczne:
Mapa Europy; flaga Hiszpanii; monety euro; prezentacja multimedialna (katedra w Barcelonie, Zamek królewski w Madrycie, zabytki Malagi i Grenady, bitwa na pomidory, wachlarze, walka z bykami); kulki z czerwonej bibuły, ilustracja przedstawiająca malarza Pabla Picasso, farby plakatowe, fragment kserokopii obrazu Pabla Picasso „Dziewczyna z gołębiem”, płyta z muzyką do tańca Macarena.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.      Powitanie w języku hiszpańskim. N. zaprasza wszystkich na krótką wycieczkę do Hiszpanii.

Oto niektóre słowa w języku hiszpańskim:
„Buenos Dias!" Dzień dobry! i   „Hola!”  Cześć! Uczniowie powtarzają za nauczycielem pozdrowienia.
2.       „Bycza skóra” – prezentacja Hiszpanii na mapie Europy.
N. cytuje uczniom słowa Hiszpanów objaśniające wygląd ich kraju na mapie („Ściągnij skórę z byka, wygładź ją i rozłóż na ziemi, a zobaczysz, jaki kształt ma nasza ojczyzna”).

3.      Prezentacja hiszpańskiej flagi i objaśnienie symboliki barw pojawiających się na fladze.

To prostokąt podzielony na trzy poziome pasy – czerwony, żółty, czerwony. Z lewej strony na środkowym pasie znajduje się godło królewskie w otoczeniu słupów Herkulesa. Uważa się że kolor czerwony flagi symbolizuje kolor torreadora , a żółty – kolor piasku areny). 

4.      Oglądanie prezentacji multimedialnej ilustrującej stolicę kraju oraz najważniejsze miasta i zabytki z nimi związane.  

5.      N. rozdaje karty pracy z krzyżówką wykorzystującą wiadomości z prezentacji. Rozwiązaniem jest hasło- Zorro. Rozmowa z uczniami na temat bohatera filmowego. Ustny opis stroju postaci.

6.      Zabawa ruchowa „ Zorro” (Pląs powtarzamy coraz szybciej).
 Był sobie Zorro, Zorro, Zorro (rysujemy palcem w powietrzu literkę z)
Emocji będzie sporo, sporo, sporo (pokazujemy nasze zdziwienie)
Bo w czarnej masce Zorro, Zorro, Zorro (pokazujemy rękami maskę na twarzy)
 Po nocach mi się śni (układamy ręce pod głowę)
Na konia wsiada, wsiada, wsiada ("wskakujemy na konie")
 A w ręku błyszczy szpada, szpada, szpada (udajemy ze wymachujemy szpadą) I za drzewami znika, znika, znika (kucamy)
Bo taki jego los.

7.      N, prezentuje uczniom postać i przykłady twórczość sławnego malarza hiszpańskiego Pabla Picassa.

8.      Wykonanie pracy plastycznej. Uczniowie malują niedokończony obraz Pabla Picassa „Dziewczyna z gołębiem”. Ułożenie galerii prac wykonanych prze uczniów w klasie.

9.      La Tomatina, czyli bitwa na pomidory” – zabawa ruchowa z elementem rzutu.
N. odsłania na tablicy ilustrację przedstawiającą hiszpański zwyczaj „bitwy na pomidory” i objaśnia dz., że w Hiszpanii, raz do roku, obchodzone jest święto „La Tomatina”, w czasie którego uczestnicy obrzucają się wzajemnie dojrzałymi pomidorami.
Następnie dzieci  dzielą się na 2 zespoły i ustawiają po przeciwnych stronach taśmy. Każda z drużyn otrzymuje taką samą ilość „pomidorów” (kulek z czerwonego papieru). Na sygnał, dzieci równocześnie przerzucają swoje kulki na stronę drużyny przeciwnej, uważając, aby nie rzucać kulkami w siebie. Wygrywa ten zespół, który na swoim polu ma mniej kulek – „pomidorów”. 

10.   „Macarena” – wspólne wykonanie popularnego tańca hiszpańskiego.

11.   Podziękowanie za wspólną zabawę wyrażeniem w języku hiszpańskim: „Adios!” – Do widzenia!

"Zwiewne piękno wachlarzy" - scenariusz lekcji w klasie drugiej


Scenariusz lekcji z zakresu edukacji plastycznej w klasie drugiej
Temat: „ Zwiewne piękno wachlarzy”- poznanie europejskiego kraju na podstawie ilustracji, prezentacji multimedialnej i fragmentów nagrań filmowych. Zabawy ruchowe, taneczne i plastyczne związane z hiszpańską kulturą i sztuką.
Cele główne:
- rozpoznaje wśród innych flag flagę Hiszpanii,
- podaje nazwę stolicy Hiszpanii,
- podaje nazwę tradycyjnego tańca hiszpańskiego- flamenco,
- bierze udział w zabawie ruchowej „Zik zak Zuk”
- potrafi odtworzyć formy powitań i pożegnań w języku hiszpańskim,
- potrafi wymienić kraje , w których wachlarz jest elementem kultury i tradycji
- wykonuje wachlarz .
Metody pracy:
- słowne,
- oglądowe,
- aktywizujące.

Formy pracy:

- zbiorowa jednolita;
- indywidualna jednolita i zróżnicowana

Środki dydaktyczne:

Mapa Europy, flaga Hiszpanii, prezentacja multimedialna przedstawiająca wachlarze z różnych części świata, płyta CD z nagraniem muzyki i tańca „Flamenco”, przedmioty kojarzące się z tańcem Flamenco, kolorowe kartki, dziurkacze w różnych kształtach, pióra, wstążki i cekiny.
Przebieg zajęć:
      1.Powitanie w języku hiszpańskim.
        N. wita dzieci zwrotem „Buenos dias” i „Hola” („dzień dobry”, „cześć”) i zaprasza je na krótką wycieczkę do Hiszpanii. Dzieci odpowiadają po hiszpańsku powtarzając za N. - „Buenos dias”, „Hola”.

2. Katalońska zabawa "Zik, zak, zuk" .
Wszyscy uczestnicy stoją w kole i ustawiają prawą stopę tak, aby czubki butów dotykały do siebie. Wszyscy mówią jednocześnie: "Uno, dos, tres, zik, zak, zuk, uno, dos, tres". Wraz z ostatnim słowem każdy z uczestników decyduje, czy zostawi prawą stopę w kole, czy chce ją wycofać. W dalszej zabawie biorą udział ci, których było mniej. Pozostali odpadają. Ostatnia osoba, która zostanie, wygrywa.
3. „Bycza skóra”- Prezentacja Hiszpanii na mapie Europy
N. cytuje dzieciom słowa Hiszpanów objaśniające kształt kraju na mapie. Po hiszpańsku "una piel de Toro", a po polsku „skóra byka.” Hiszpanie mówią: ściągnij skórę z byka, wygładź ją i rozłóż na ziemi, a zobaczysz, jaki kształt ma nasza ojczyzna. Zobaczcie, że to całkiem prawdopodobne. Chętne dziecko wyszukuje Hiszpanię na mapie Europy.
4. N. prezentuje film przedstawiający taniec Flamenco.
N. wspólnie z uczniami omawia rekwizyty używane podczas tańca.
5.Wachlarz – prezentacja multimedialna.
N. w oparciu o fotografie przedstawia krótką historię wachlarza.
6. Wykonanie pracy plastycznej.
Uczniowie indywidualnie wykonują papierowy wachlarz wykorzystując dowolne ozdoby do dekoracji.
7. Na zakończenie N. dziękuje uczniom za wspólną podróż do słonecznej Hiszpanii, żegnając się słowami:
„Hasta la vista” ( Do zobaczenia)poniedziałek, 8 czerwca 2020Let's celebrate Word Oceans Day!


Topic: Amazing Underwater Marine Life


Scenariusz lekcji

Today we are celebrating Word Oceans Day. There are many ways to celebrate that day and probably 2 hours (Spanish and English class) is not enough, so the activities will be continued  tomorrow and on Wednesday.

Main obectives:
- learn ocean animal words in English
- develop digital skills (searching for the information, using online dictionaries, selecting the information, creating a word cloud)

First activity: Preparing a list of ocean animals. This article might be useful:

You can use online dictionaries such as diki.pl  or Spanish-English https://www.spanishdict.com/

Make sure your list is saved in a Google or Word document.

Second Activity:
Creating a word cloud on wordcloud.com. I will guide you how to do that during our MEET session.

The more words you use in your cloud, the more interesting the result. You can change the size and the colour of theme.

If you want more words for your list search for them in the Internet.

If you are in a hurry you could use this link:


Outcome/expected results:

You will know some English words for ocean animals and you will be able to create a word cloud using the technology.
You can add your cloud to your European Language Portfolio

If you are hungry for more activities I will reveal my plans for future classes:Third activity:

Topic: Ocean Animal for a Day

If you could be an ocean animal for a day, what would you want to be? Pick one you like or want to learn more about, then draw a picture of it. You can pretend to be that animal while you answer these questions:

 • What part of the ocean do you live in (near the surface, near the bottom, in a coral reef )?
 • What are your favorite things to eat (plants or animals)?
 • What animals are your predators (animals that might want to eat you)?
 • Are any animals your prey (what do you like to eat)?
 • What kind of shelter or protection do you like to have?
 • Do you use camouflage to protect yourself?
 • How do you move around?
 • What do you look like?
 • Do you have arms, fins, or tentacles? How many?
 • What kind of covering do you have on your body (scales, fur, skin)?

Dla zainteresowanych odkrywaniem flory i fauny morskiej polecam film: https://www.youtube.com/watch?v=vgqRfD5Mco0


niedziela, 28 lipca 2019

Sprawozdanie z mobilności zagranicznej w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, akcja Mobilność kadry edukacji dorosłych


Imię i nazwisko uczestniczki mobilności: Ewa Hutniczak
Organizacja wysyłająca: Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa na Kopcu
Termin mobilności: 01. 07. 2019 – 12. 07. 2019 r.
Miejsce mobilności: Malaga, Hiszpania

 Po zakończeniu roku szkolnego, przez pierwsze dwa tygodnie lipca, uczestniczyłam w kursie języka hiszpańskiego prowadzonym przez Instituto Malaca w Maladze. Były to dwa tygodnie bardzo intensywnej nauki metodą całkowitego zanurzania studenta w języku i kulturze Hiszpanii. Na początku było bardzo trudno, ponieważ nic nie rozumiałam, ale z każdą kolejną lekcją i zadaniem domowym było coraz łatwiej. W drugim tygodniu nauki byłam bardzo dumna z tego, że rozumiem, gdy tłumaczy mi się zagadnienia gramatyki po hiszpańsku. Zachwyciłam się tym językiem i chciałabym kontynuować naukę w Polsce, a może kiedyś jeszcze w tymże Instytucie. Atmosfera jaka tam panuje, jest tak niesamowita. Zajęcia były prowadzone przez rodowitych Hiszpanów i Hiszpanki, co bardzo pozytywnie wpływało na sposób prowadzenia tych zajęć oraz na nasze poznawanie tego kraju.

Między zajęciami w Instytucie a wieczornym odrabianiem zadania domowego i nauką języka hiszpańskiego chciałam poznać region, w jakim się znalazłam. Malaga leży w południowej części Hiszpanii, w regionie Andaluzja. Nie było na to zbyt dużo czasu, upały też czasem dawały się we znaki. Mimo to zwiedziłam to piękne miasto z jego niesamowitymi zabytkami takimi jak np. Katedra Wcielenia; mająca 700 lat forteca Alcazaba, czy górujący nad miastem Castilo de Gibralfaro. Gdy męczył nas upał szukałyśmy schronienia w Parque de Malaga z subtropikalną roślinnością, która nas wprost urzekała.


Malaga leży na słonecznym wybrzeżu Costa del Sol, więc korzystałyśmy także z plażowania nad pięknym Morzem Śródziemnym.

Poza Malagą udało mi się zwiedzić jeszcze położoną u stóp gór Sierra Nevada Granadę, a w niej m. in. zespół pałacowy – Alhambrę oraz Katedrę Najświętszej Maryi Panny od Wcielenia, która ma 116 metrów długości i 67 metrów szerokości. Białe kolumny wewnątrz wznoszą się na wysokość 43 m.  Pueblos blancos to znane w całej Hiszpanii białe miasteczka Andaluzji. Jest ich ponad 30, a nazwa wzięła się od domów bielonych wapnem. Pochodzą z czasów panowania Maurów. Zwiedziłam i zauroczyłam się jednym z nich – Mijas.


Andaluzja – to także flamenco oraz kuchnia hiszpańska.
Jestem szczęśliwa, że wszystkiego tego mogłam doświadczyć i na pewno wykorzystam swoją wiedzę i umiejętności w pracy.

Sprawozdanie opracowała Ewa Hutniczak.


Unijna dotacja dla Kopca na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli

Nasz projekt edukacyjny pn. „Rozwój kompetencji kadry Publicznej Katolickiej Szkoły na Kopcu” jest realizowany ze środków Europejskiego ...