niedziela, 18 listopada 2018

Unijna dotacja dla Kopca na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli

Nasz projekt edukacyjny pn. „Rozwój kompetencji kadry Publicznej Katolickiej Szkoły na Kopcu” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 23 667,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 102 056,84 PLN.

W ramach projektu zaplanowano wyjazd dziewięciu nauczycielek na szkolenia językowe i metodyczno-językowe do Hiszpanii i na Maltę.  Znajomość języków obcych wśród kadry nauczycielskiej będzie odgrywać kluczową rolę w osiąganiu umiejętności interdyscyplinarnych i rozwijania współpracy międzynarodowej. Otworzą się przed nami nowe możliwości rozwoju – projekty wymiany, szkolenia, konferencje. Istotne jest dla nas, aby poziom językowy naszej szkoły umacniał się i pozwalał naszym wychowankom osiągać lepsze wyniki w nauce. Zdobyte kompetencje nie tylko pozwolą efektywniej wykorzystywać zasoby naszej szkoły do celów edukacyjnych, lecz także przyczynią się do poszerzenia oferty zajęć i do ich uatrakcyjnienia. Szczególnie zainteresowani jesteśmy udoskonalaniem zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (tzw. CLIL). Ma on rekomendacje Komisji Europejskiej w celu promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Wdrażanie naszych działań projektowych wspierać będzie także uczniów w osiągnięciu wymaganego przez nową Podstawę Programową poziomu opanowania języka angielskiego (B1 receptywne, tzn.  w zakresie rozumienia wypowiedzi po 8 klasie).

Dzięki europejskiemu wymiarowi szkoły, chcemy być instytucjonalnym świadectwem pozytywnych działań na rzecz tolerancji, empatii i otwarcia się na wielokulturowość w Europie. Jesteśmy przekonani, że autorytet jakim cieszymy się wśród naszej społeczności pozwoli pokazać, że nasza katolicka szkoła jest także ważnym akceleratorem promowania idei integracji europejskiej.

Unijna dotacja dla Kopca na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli

Nasz projekt edukacyjny pn. „Rozwój kompetencji kadry Publicznej Katolickiej Szkoły na Kopcu” jest realizowany ze środków Europejskiego ...